PROJEKT EE0029

“Kiltis mõisakooli rekonstrueerimise” projekti eesmärk on renoveerida Kiltsi mõisa peahoone ja seeläbi säilitada Kiltsi kool ja lasteaed, lisaks rajada A. J. von Krusensterni pärandi muuseum.

Projekti partnerid on Väike-Maarja vald ja A. J. von Krusensterni nimeline MTÜ.
Projekti rahastab Norra finantsmehhanismi kaudu Norra Kuningriik.
Väike-Maarja valla omafinantseering on 15 % projekti abikõlbulikest kuludest.
Riiklikuks kontaktasutuseks on Rahandusministeerium ja vastutavaks ministeeriumiks Kultuuriministeerium.
Renoveerimistööde peatöövõtja on AS Ervin Ehitus. Objektil juhib töid Toivo Masur (503 5813) ja ehitustööde projektijuht on Olavi Jõesaar (505 5691).
Omanikujärelvalvet teostab FIE Einar Kaldam (505 8249) ning muinsuskaitse ja autorijärelvalvet OÜ Mõisaprojekt (Nele Rohtla 508 9956).
Avalikkusel on õigus kontrollida projekti käiku ja edastada oma tähelepanekud projekti juhile (Liina Tiimus 5559 8780) ja järelvalveasutustele.